Artikkeli

Sairaalan resurssit järkevään käyttöön Uomalla

By 19 elokuun, 2020 6 joulukuun, 2020 No Comments

Miten sairaalat hyötyvät Uomasta?

  • Siirtoihin käytetty aika ja virheet vähenevät, kun manuaalinen työ korvataan digitaalisella ratkaisulla

  • Siirtoviiveet vähenevät ja potilas pääsee nopeammin jatkohoitoon, kun paikat ovat hajautetusti käytettävissä

  • Työviihtyvyys lisääntyy ja hoitotyön keskeytykset katoavat, kun kommunikointi hoidetaan puhelimen sijasta chat-kanavalla

  • Tiedonvälitys yhtenäistyy, kun siirtoon liittyvät potilastiedot siirretään tarkistuslistan avulla

  • Siirtotilastot tuovat potilassiirtojen datan näkyville, mikä mahdollistaa yksikön toiminnan kehittämisen ja tiedolla johtamisen

Uoma on järjestelmä, joka takaa, että potilas ja potilaan jatkohoitoon liittyvä tieto ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Digitalisaatio on tuonut erilaiset järjestelmät pysyväksi osaksi elämäämme. Terveydenhuolto ei ole poikkeus: viimeisen parinkymmenen vuoden aikana paperiset potilaskertomukset on korvattu sähköisillä järjestelmillä ja monista rutiininomaisista työtehtävistä on päästy automaation avulla – digitaaliset ratkaisut ovat tätä päivää! Teknologia on luonut mahdollisuudet palvelun kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen. 

Potilassiirtojen järjestämiseen ja tiedonkulun sujuvoittamiseen kehitetty Uoma on alallaan ainutlaatuinen järjestelmä. Henkilökunnan aika ei kulu enää puhelintiedusteluihin, kun Uoma välittää reaaliaikaisen tiedon terveyskeskusten ja sairaaloiden eri yksiköiden hoitopaikkojen varaustilanteesta ja käytettävyydestä. Turvallisen siirron kannalta oleelliset potilastiedot välittyvät suoraan potilassiirtoja hoitavalle henkilölle ilman keskeytyksiä tai pelkoa siirron yksityiskohtien katoamisesta.

Puhelin ei ole korvaamaton 

Sairaalan ja terveyskeskusten välillä tapahtuvissa potilassiirroissa jatkohoitopaikan etsiminen on monimutkaisten prosessien takana. Tyypillinen ongelma on usein se, ettei ole saatavilla ajantasaista tietoa vapaista jatkohoitopaikoista. Hoitohenkilökunnan täytyy osata soittaa oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, ja tarvittaessa monta kertaa. 

Potilaan siirtäminen sairaalan sisällä saattaa myös vaatia useita puheluita osastolta toiselle, sillä vaikka osastolla olisi paikka jollekin potilaalle, siellä ei välttämättä ole paikkaa juuri nyt siirrettävälle potilaalle. Potilastietojärjestelmien kautta saatuihin paikkatietoihin ei yhdisty paikkojen käytettävyys: ei tiedetä mitkä hoitopaikat huomiovat erilaiset erityistarpeet ja tietyt hoidon edellytykset.

Työläs hoitopaikkojen metsästys ei ole ainoa puhelintyön varjopuoli. Puhelimitse vaihdettujen potilastietojen tallentuminen on epävarmaa, kun yhtenäiset raportointitavat puuttuvat. Lisätietopyynnöt saattavat keskeyttää potilastyön ja virheiden mahdollisuus kasvaa, kun tietoja joudutaan manuaalisesti kopioimaan paikasta toiseen. 

Uoma on vastaus raskaan potilassiirtoprosessin ongelmiin. Vastaanottava yksikkö saa tietyllä struktuurilla tehdyn tietopaketin potilaasta, ja täsmentäviä kysymyksiä voi esittää siirron yhteyteen avautuvalla chat-kanavalla. Järjestelmä siis ohjaa potilaan automaattisesti sopivaan paikkaan ja käyttäjän tarkistuslista varmistaa, että oleellinen tieto välitetään ja tallennetaan.

Unitary Healthcaren toimitusjohtaja, lääkäri Taavi Saviauk sanoo, että tiedonvälityksen yhtenäistäminen sekä ajasta ja paikasta riippumaton viestintä ovat avainroolissa turvallisten ja sujuvien potilassiirtojen järjestämisessä: 

Yhtenäiset toimintatavat ovat tärkeitä potilasturvallisuuden ja jatkohoidon laadun kannalta. Haluamme Uoman avulla helpottaa ammattilaisten kommunikointia, ja samalla huolehtia, että kaikki ottavat kantaa samoihin potilassiirron kannalta olennaisiin kysymyksiin. Enää ei tarvitse turvautua puhelimeen tai murehtia potilastyön keskeytyksistä, kun tieto kulkee Uoman välityksellä.” 

Tiedonvälityksen ohella Uoma parantaa potilaalle soveltuvien jatkohoitopaikkojen löytymistä. Terveyskeskus pystyy päivittämään paikkatietonsa Uomaan riippumatta muista järjestelmistä, ja kaikille yhteinen näkymä kertoo, missä on vapaita paikkoja myös kuntarajojen yli.

Uoma syventää alueellista yhteistyötä

Viime vuosina muun muassa Pirkanmaalla potilaita on pystytty yhä enenevästi sijoittamaan terveyskeskuksiin oman asuinkunnan ulkopuolelle, mikä mahdollistaa perusterveydenhuollon jatkohoitokapasiteetin hyödyntämisen laajemmin. 

Potilaiden hoitoon liittyvästä kuntien välisestä yhteistyöstä vastaava Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Eija Tómas sanoo, että sujuva jatkohoitopaikan järjestyminen on yksi olennainen osa hyvää yhteistyötä.

“Uomasta saamme tiedon sairaanhoitopiirin kuntien alueella olevista terveyskeskusten vapaista vuodeosastopaikoista. Jos potilaan oman kotikunnan vuodeosastolla ei ole vapaata jatkohoitopaikkaa, hän voi joustavasti siirtyä naapurikunnan vuodeosastolle.”

Kuntien välinen yhteistyö auttaa terveyskeskusten ja yksiköiden kapasiteetin tasaamisessa. Uomalla kuljetaan vielä askeleen pidemmälle alueellisen yhteistyön mahdollistamisessa. 

Unitary Healthcaren toimitusjohtaja Taavi Saviauk kertoo, että pelkkä jatkohoitopaikkojen yhteiskäyttö ei yksin ole päämäärä, vaan ihanteena on laadullisesti parhaan mahdollisen jatkohoidon tarjoaminen potilaalle:

Pitkän ajan visiona meillä on saada jatkohoitopaikat spesialisoitumaan. Jatkohoitopaikaksi kannattaisi tarjota aina potilaalle parasta paikkaa, missä on huomioitu eri muuttujia sijainnista kyseisen sairauden jatkohoidon kyvykkyyteen. Nythän meillä Suomessa jatkohoitopaikka määräytyy perinteisesti vain asuinpaikan mukaan.” 

Osaamisen hyödyntämisen kautta yksiköt voivat erikoistua ja tarjota laadukkaan hoidon ohella entistä parempaa palvelua potilaille. Kun potilassiirrot ymmärretään alueen yhteisenä kokonaisuutena, liikutaan koko ajan lähemmäksi keskitettyä resurssienhallintaa.

Kohti keskitettyä resurssienhallintaa

Uomalla on otettu valtava harppaus kohti keskitettyä resurssienhallintaa, kun jatkohoitopaikkojen yhteiskäyttö on mahdollistunut. Työntekijäresurssit pystytään huomioimaan jatkohoitopaikkojen määrittämisessä, ja järjestelmästä saatavat siirtotilastot auttavat prosessinohjauksessa. 

Potilasvirtojen näkeminen nostaa tiedolla johtamisen uudelle tasolle: Uoma tekee resurssien kohdentamisesta sekä hyödyntämisestä vaivattomampaa ja työn suunnittelusta strategisempaa, kun potilassiirtojen data on saatavilla. 

PSHP:n johtoryhmän jäsenenä yhtymähallinnon tasolla myös sairaanhoitopiirin digitalisaatiosta ja tiedolla johtamisesta vastaava hallintoylilääkäri Eija Tómas on tyytyväinen digitalisaation mahdollistamaan kehitykseen: 

“Uoman raporteista saadaan oman toiminnan kehittämisen ja tiedolla johtamisen tueksi faktatietoa potilassiirtojen lukumääristä ja mahdollisista siirtoviiveistä. Terveydenhuollossa ei tarvitse enää johtaa toimintaa mutu-tuntumalla tai hihasta ravisteltavilla arvauksilla.” 

Palvelun digitalisointi onkin parhaimmillaan vanhojen työtapojen kokonaisvaltaiseen analysointiin pohjautuvaa toiminnan uudistamista ja tehostamista. Järkevä resurssienhallinta on taloudellisesti kannattavaa, huolehtii työviihtyvyydestä ja tekee potilassiirroista sujuvampia kaikkien kannalta. Valtavia kustannussäästöjä saadaan myös, kun turhista siirroista ja ylimääräisistä sairaalassa vietetyistä ajanjaksoista päästään eroon. Uoman käyttöönoton jälkeen potilassiirtoihin ei tarvitse kuluttaa ylimääräisiä resursseja.

Turhat potilassiirrot historiaan

Ennen Uomaa hoidon kannalta optimaalista paikkaa ei aina löytynyt, koska puhelinkierroksella ei välttämättä ollut mahdollisuutta tai aikaa kartoittaa kaikkia soveltuvia hoitopaikkoja. Potilas saattoi kiertää ylimääräisiä matkoja terveyskeskusten ja sairaalan välillä, vaikka vapaa paikka saattoi olla vain lyhyen ajomatkan päässä. Pahimmillaan potilas joutui viettämään aikaa päivystyksen kiireisillä osastoilla, kun vapaista hoitopaikoista ei saatu tietoa tehokkaasti.

“Maakunnasta saatettiin lähettää potilas yhteispäivystykseen saatesanoilla, että pitäisi löytää jatkohoitopaikka, kun oman terveyskeskuksen osastot ovat täynnä. Terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa tarvitseva potilas kuljetetaan 50 kilometriä ambulanssilla yhteispäivystykseen. Koska kyseessä ei ole akuutti vaiva, potilas saattaa odottaa tunteja, että joku ottaa tilanteen hallintaan, löytää paikan ja edelleen potilas saattaa joutua viettämään yön päivystyksen tarkkailuosastolla. Lopulta siirto tehdään jonkun naapurikunnan terveyskeskukseen.”

Unitary Healthcaren toimitusjohtaja Taavi Saviauk kertoo törmänneensä moniin samanlaisiin tapauksiin lääkärin työssään. Hänen mukaansa Uomalla tällaista tilannetta ei pääse syntymään: 

Kun terveyskeskuksen kiirevastaanotolla todetaan, että oma mökki on täynnä, niin järjestelmä automaattisesti tarjoaa potilasta naapurikuntaan, jolloin potilas siirretään suoraan naapurikunnan osastolle eikä joudu sairaana kulkemaan ylimääräisiä matkoja tai viettämään aikaa hälisevissä ympäristöissä.